SAMORZĄD SZKOLNY

Skład samorządu

Nowy skład samorządu uczniowskiego …

W roku szkolnym 2020/2021 pod okiem opiekunów: Adrianny Hańczko, Joanny Krusal, Dominiki Walczak oraz Anny Więtczak, interesy uczniów reprezentował będzie Samorząd Uczniowski w składzie:

Nicole Czul – przewodnicząca
Wiktoria Sawula – z-ca przewodniczącej
Wiktoria Kałużna – z-ca przewodniczącej
Gracjan Siankowski – sekretarz

To będzie dobry rok!

Nasze działania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vehicula porttitor diam, nec egestas metus aliquam id. Vestibulum malesuada sagittis urna, et volutpat urna porttitor nec. Ut condimentum turpis id est maximus imperdiet. Etiam sed eleifend purus. Proin at placerat felis, eget rhoncus dolor. Maecenas eget magna viverra tellus posuere mattis in vitae felis. Vestibulum eu quam vitae ipsum bibendum venenatis. Vivamus a justo vestibulum, vehicula turpis eu, imperdiet felis. Aliquam eu massa laoreet diam suscipit iaculis vitae ut enim.

Regulamin wyboru samorządu

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju

1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w II połowie września, przeprowadzane są wśród uczniów klas 4- 6 szkoły podstawowej i liceum. Spośród kandydatów wyłoniony zostanie Przewodniczący, Zastępca oraz Skarbnik.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
W wyborach biorą udział uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i liceum.

3. Zgłaszanie kandydatów:

a) do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń klas 4-6 szkoły podstawowej i liceum zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów, który ma:

– minimum zachowanie dobre,

– dobrą frekwencję,

– osiąga zadowalające wyniki w nauce,

– opracowany program wyborczy.

b) Termin zgłaszania kandydatów jest ogłoszony w harmonogramie wyborów.

4. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi indywidualnie. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się :

a) rozdawanie ulotek,

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami podczas przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy.

5. Wybór Opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

a) na liście wyborczej znajdują się nazwiska nauczycieli ZSMS,

b) nazwiska ułożone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną,

c) opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostaje dwóch nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę głosów,

d) ostateczną decyzję o kandydatach wśród nauczycieli podejmuje dyrekcja szkoły po uwzględnieniu czynności dodatkowych wykonywanych przez poszczególnych nauczycieli,

6. Przebieg wyborów:

a) za zgodą nauczycieli kandydaci mają możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych,

b) głosowanie odbywa się w czasie zajęć edukacyjnych w szkole
w wyznaczonym wcześniej dniu,

c) uprawnieni do głosowania są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
i liceum,

d) wybory przeprowadzane są po poprzedzającej je ciszy przedwyborczej (1 dzień),

e) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez oddanie głosu na jednego kandydata spośród uczniów i nauczycieli,

f) jeden uczeń może oddać 2 głosy – jeden na Przewodniczącego, drugi głos na nauczyciela – Opiekuna Samorządu,

g) głosy oddawane są na rozdanych wcześniej i opieczętowanych kartkach,

h) głosy wrzucane są do zaplombowanej urny, która przenoszona jest
z klasy do klasy przez komisję wyborczą,

7. Oblicznie głosów, ogłaszanie wyników:

a) z przebiegu głosowania sporządzony jest protokół,

b) wyniki są podane do publicznej wiadomości,

c) aby uznać wybory za ważne musi zostać spełnione mnimum
50% frekwencji uprawnionych do głosowania,

d) za wybranych członków samorządu uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

8. Kadencja nowego Samorządu trwa rok szkolny, czyli od września do końca czerwca.

Nasze działania

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 2020/2021

Cele główne działalności Samorządu Uczniowskiego:

✔ budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

✔ kształtowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

✔ promowanie szkoły poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych
i akcjach charytatywnych;

✔ współorganizowanie uroczystości szkolnych;

✔ dbanie o dobre imię i honor szkoły;

✔ kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin kultury;

✔ dbanie o dobrą współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły
w ramach realizacji celów wychowawczych;

✔ rozwijanie wśród uczniów świadomości międzykulturowej;

✔ kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów;

✔ wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły;

✔ kształtowanie umiejętności działania w zespole „teamie”;

Założenia na rok szkolny 2020/21:

✔ przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

✔ stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w podejmowaniu bezinteresownych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

✔ promowanie działalności sportowej szkoły;

✔ rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY SU 2020/2021:

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
wrzesień ✔    Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 ✔    Wybory przedstawicieli do samorządu i opiekunów w wyborach szkolnych Opiekun SU, członkowie SU z roku poprzedniego
październik ✔    Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego

✔    Dzień Edukacji Narodowej

✔    Spotkanie samorządu i aktualizacja planu pracy oraz zebranie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy na rok 2018/2019

✔    złożenie życzeń pracownikom szkoły i pedagogom, wręczenie upominków oraz przygotowanie słodkiego poczęstunku

Opiekunowie SU, członkowie SU

Opiekunowie SU,
członkowie SU

grudzień ✔    W świątecznym nastroju… ✔    Mikołajki w ZSMS Opiekunowie SU,
członkowie SU
styczeń  Wenecki  karnawał ✔    gry i zabawy przy muzyce

✔konkurs „You can dance” – zostań mistrzem tańca.

Opiekunowie SU, członkowie SU
luty ✔    Dzień planszówek – nie nudź się w ferie! ✔    Dzień zabaw kreatywnych i gier planszowych – bądź gotowy na ferie! Opiekunowie SU, członkowie SU
marzec ✔    Międzynarodowy Dzień Kobiet ✔    Spektakl słowno – muzyczny z okazji nadejścia wiosny Opiekunowie SU,
kwiecień ✔    Easter Egg Hunt – wielkanocne podchody językowe! ✔    gry i zabawy językowe w oparciu o anglosaskie tradycje świąteczne Opiekunowie SU,
angliści ZSMS
czerwiec ✔    VII WARSZTATY JĘZYKOWE

✔    podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2020/2021

✔    Warsztaty językowo-kulturowe z zaproszonymi na tą okazję gośćmi  – NATIVE SPEAKER’S DAY;

✔    podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

✔    opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny;

Dominika Walczak;
Joanna Krusal;Opiekunowie SU,
członkowie SU
CAŁY ROK ✔    WOLONTARIAT „Help for Animals”
✔  WOLONTARIAT: Jesteśmy dla innych!
✔    Prowadzenie zbiórki żywności i potrzebnych akcesoriów dla zwierząt przebywających w jastrzębskim schronisku;

✔ wspomaganie  działalności jastrzębskich hospicjów

Adrianna Hanczko
Joanna KrusalAdrianna Hanczko
✔    Włączanie się w inne inicjatywy i uroczystości szkolne ✔    Systematyczna pomoc w organizacji przedsięwzięć szkolnych;